Katalysatorteam in gesprek – Gewasrotatie-index

Vorige week dinsdag sprak het Katalysatorteam over perspectief voor de landbouw en de rol die de boeren daar zelf in hebben. We hebben afgesproken ons gezamenlijke verhaal meer uit te werken en waar zinvol uit te dragen. We merken om ons heen dat er behoefte is aan richting, aan toekomst voor boeren.

Alle boeren uit het Katalysatorteam hebben hun gegevens toegestuurd aan de WUR (Sander Janssen). Hij heeft hieruit per perceel en per bedrijf de gewasrotatie-index berekend. De gewasrotatie-index is een maat voor de intensiteit van het bouwplan en daarmee een indicator voor de bodemvitaliteit. De waarde wordt bepaald door zes jaar terug te kijken per perceel en via een rekenregel de wortelgewassen, de rustgewassen en de vlinderbloemigen te wegen. De gewasrotatie-index is een hulpmiddel in de bedrijfsvoering van zowel akkerbouwers als melkveehouders. Bij samenwerkingen of een gezamenlijk bouwplan geeft de gewasrotatie-index een invulling van het percentage rustgewassen op de percelen ongeacht de gebruiker. We blijven deze ontwikkeling volgen.