Invulling zonnestroom-opgave

De partijen in de AgroAgenda Noord-Nederland vragen aandacht voor de manier waarop invulling wordt gegeven aan de zonnestroom-opgave.

Wij steunen de in het Klimaatakkoord afgesproken doelen maar doen een oproep om bij de invulling hiervan oog te hebben voor de effecten op het cultuurlandschap, de bodem en de vitaliteit van de agrarische bedrijven en de keten.

Wij roepen daarom alle betrokkenen op om bij de invulling van de zonnestroom-opgaven in het landelijke gebieden te borgen dat inhoud wordt gegeven aan de afgesproken voorkeursvolgorde.

 

Bijlage – Zonnepanelen op landbouwgrond

Programma Fascinating krijgt bijdrage uit Nationaal Programma Groningen

Negen projecten van de provincie Groningen krijgen een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen, één van deze projecten is het programma Fascinating. Het Nationaal Programma Groningen is bedoeld om de leefomgeving, de economie, opleidingen en natuur en klimaat in Groningen te versterken.

Het doel van het programma Fascinating is de hoogst mogelijke voedingswaarde te leveren binnen een natuurinclusief, duurzaam en circulair landbouwsysteem. Natuurinclusieve landbouw houdt in dat je niet alleen optimaal gebruik maakt van de natuur, maar de natuur ook spaart en verzorgt. Een duurzaam landbouwsysteem stoot geen CO2 uit en heeft een gesloten stikstofsysteem. Het Fascinatingprogramma is een test- en vernieuwingsprogramma, waarbij meer waarde wordt gehaald uit voeding door handiger met eiwitten om te gaan. In het programma werken bedrijven, de landbouw en kennisinstellingen met elkaar samen. Het gaat in het programma om gezonde voeding, duurzame productie van gewassen, efficiënt energiegebruik en het gebruiken van reststroom. Het project draagt bij aan de biodiversiteit en natuur en biedt toekomstperspectief aan boeren.

 

Uitnodiging: Webinar Wat zijn de sleutels voor succesvol veranderen? 22 oktober 2020

Donderdag 22 oktober 2020 – 15.00 tot 16.30 uur

In Noord-Nederland zetten velen zich in voor een toekomstbestendige landbouw. Dit gebeurt natuurlijk door de boeren, maar ook door onder meer ketenpartijen, natuurorganisaties, kennisinstellingen, overheden én inwoners. Ruimte nemen om te experimenteren is daarbij belangrijk. Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat zijn de sleutels voor succesvol veranderen?

Om deze kennis en ervaringen met elkaar te delen, organiseert de AgroAgenda op donderdag 22 oktober a.s. voor iedereen met hart voor de landbouw in Noord-Nederland een webinar. Vanwege corona een webinar in plaats van de eerder aangekondigde fysieke bijeenkomst.

In het webinar besteden we aandacht aan drie uitvoeringslijnen van  het Kwaliteitsbeeld voor Noord-Nederland.

Transitie

Experimenteren met ruimte in regels

Frans Keurentjes, voorzitter van de AgroAgenda en Michel Berkelmans (programmadirecteur Experimenteergebieden LNV) praten over de resultaten van een jaar experimenteergebied LNV en kijken vooruit naar het komende jaar.

Samen op weg naar Kringlooplandbouw

Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke productiesystemen, licht toe wat het project van WUR en RUG inhoudt en hoe dit project initiatieven in Noord-Nederland kan ondersteunen bij de zoektocht naar kringlooplandbouw.

Ketenaanpak

Peter Bruinenberg (AVEBE) zal ons meenemen in de plannen van de coöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina) samen met het UMCG om in te zetten op eiwittransitie en klimaatneutrale ketens. Dit omvangrijke test- en innovatieprogramma met de naam ‘fascinating’ heeft tot doel uit landbouwproducten hoogwaardige ingrediënten zoals eiwitten voor gezonde voeding te winnen. Nevenstromen worden benut voor groene chemie.

Gebiedsaanpak                                            

De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw richt zich op landschap en biodiversiteit passend bij een gebied. In een korte film lichten drie boeren en de programmaleider van de Regio Deal toe wat hen aanspreekt in Natuurinclusieve Landbouw. 

 

Een sessie om te inspireren en mee te doen: u kunt reageren tijdens de uitzending. Vragen die niet aan bod kunnen komen, worden na het webinar beantwoord.

Bent u erbij 22 oktober?

Om te weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen, kunt u zich aanmelden via deze link: https://form.jotform.com/202741946101953. We ontvangen uw aanmelding graag vóór vrijdag 16 oktober a.s.

Enkele dagen voor het webinar krijgt u de link toegestuurd om te kunnen deelnemen. Na afloop gebruiken we uw gegevens nog een keer om de presentaties te kunnen delen.

Tot 22 oktober!

AgroAgenda Noord-Nederland, op weg naar Top Voedsel uit een Rijk Landschap

Op vrijdag 29 maart kwamen landbouwondernemers, ketenpartijen, LTO, AJK’s, NGO’s, kennisinstellingen en overheden in de Martinikerk in Groningen bij elkaar om concrete stappen te zetten in de realisatie van het Kwaliteitsbeeld 2030.

Het Kwaliteitsbeeld is hét baken op weg naar Top Voedsel uit een Rijk Landschap. Alle partijen werken samen aan doelen zoals vitale bedrijven, vitale natuur, verbonden met de samenleving, schone lucht, schoon water en een gezonde bodem. Bij deze doelen zijn concrete, ambitieuze streefwaarden benoemd.

Rob van Brouwershaven, directeur bij het Ministerie van LNV, zei dat het Ministerie de boeren weer de teugels in handen wil geven. Hij sloot af met de woorden dat Noord Nederland als proeftuin wordt gezien bij de realisatie van de visie van LNV ‘Waardevol en Verbonden’. Aan concrete projecten zal hij medewerkers van LNV koppelen om te helpen bij de uitvoering en waar nodig ruimte in regels te zoeken.

Tijdens de bijeenkomst werd gewerkt aan acties op negen onderwerpen. Zo werd bij het onderwerp toekomstbestendige bedrijven besproken hoe jongeren die niet uit de landbouw komen boer kunnen worden. Onderwerpen als gezond voedsel, gebiedsgerichte aanpak, belonen voor presteren en klimaatkansen kwamen aan de orde. Voor het onderwerp weidevogel- en melkveebedrijven is een experiment bedacht.

Ideeën voor weidevogels, reststromen en docenten

Weidevogelbedrijven dragen bij aan biodiversiteit en waardering door de omgeving, maar lopen tegelijk aan tegen belemmeringen. Zo is vaste mest handig voor weidevogels, maar is de bouw van een stal met vaste mest niet toegestaan in de Programmatische Aanpak Stikstof. Vanuit de AgroAgenda wordt nu op korte termijn samen met LNV gezocht naar experimenteermogelijkheden voor de bouw van een emissiearme stal waar gewerkt wordt met vaste mest.

Daarnaast wordt door Cosun en Gasunie gewerkt aan een businesscase om nevenstromen tot waarde te brengen. In deze nevenstromen zit nog veel suiker en eiwit. Als dit uit de biomassa is gehaald kan het restmateriaal nog vergist worden.

Een laatste concreet voorbeeld is het verbeteren van de verbinding tussen onderwijs en praktijk. Drie scholen leveren op korte termijn een plan op om van een adviseur een docent te maken of van een docent een adviseur.

De organisatie kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst en heeft volop ideeën voor de toekomst.