agroagendann-background

Katalysatorteam

Katalysatorteam

Het katalysatorteam van de AgroAgenda bestaat uit twaalf ondernemers uit Noord-Nederland met als voortrekker Gjalt Mulder vanuit het begeleidend team van de AgroAgenda Noord-Nederland. Afstemming tussen het katalysatorteam en het begeleidend team vindt regelmatig plaats. Daarnaast wordt ook koppeling gelegd met de Stuurgroep.

Het team is samengesteld uit akkerbouwers en veehouders uit de drie Noordelijke provincies (gangbaar/natuur inclusief/biologisch, jong/oud, man/vrouw) en werkt in lijn met het Kwaliteitsbeeld aan ‘Top-voedsel uit een rijk landschap’. Het team komt maandelijks bij elkaar en tijdens deze bijeenkomsten staat het team stil bij actualiteiten in de landbouwsector in Noord-Nederland, activiteiten die het team onderneemt en te agenderen punten bij de partners van de AgroAgenda.

image00001-copy

De leden van het katalysatorteam zijn:

 • Gjalt Mulder, voorzitter en melkveehouder te Lippenhuizen
 • Ger Evenhuis, akkerbouwer te Schoonoord
 • Thom Miedema, melkveehouder te Blessum
 • Agnes de Boer, biologisch melkveehouder te Leens
 • Annechien ten Have, varkenshouder en akkerbouwer te Beerta
 • Wouter Schep, melkveehouder te Holwierde
 • Geertje Enting, melkveehouder en akkerbouwer te Anderen
 • Siebe-Klaas Bokma, biodynamisch melkveehouder te Smallebrugge
 • Jan Pieter van Tilburg, melkveehouder te Hellum
 • Romke Sijtsma, akkerbouwer te Pingjum
 • Anita Jongman, biologisch melkveehouder te Leens
 • Detmer Wage, akkerbouwer te Wedde
 • Pieter van der Valk, melkveehouder te Ferwoude

We stellen graag de leden van het katalysatorteam hieronder aan u voor:

Gjalt Mulder - “Als iedereen een klein stukje de goede kant op beweegt, komen we een heel eind”
Ik ben Gjalt Mulder, melkveehouder in Zuid-Oost Friesland. Als landbouwsector opereren wij zichtbaar. Iedereen ziet wat wij doen en vindt er wat van. Het is de kunst om het zo te doen, dat we niet worden getolereerd maar worden gewaardeerd. Mijn tweede natuur is dat ik altijd over de horizon heen kijk, ik focus mij niet op vandaag of morgen, maar kijk naar de langere termijn. Daarnaast zet ik graag andere mensen in hun kracht. Ik vind het geweldig om te zien dat er daadwerkelijk dingen veranderen en processen in gang worden gezet. Als ik mensen kan enthousiasmeren om mee te denken en mee te doen, dan wordt ik daar blij van. Daarin voel ik mij als voortrekker van het Katalysatorteam op mijn plek.

Ger Evenhuis – “Wat je doet moet je goed doen”
In het katalysatorteam ben ik de akkerbouwer uit het Drentse land. Mijn naam is Ger Evenhuis en heb met een aantal medewerkers een akkerbouwbedrijf in Schoonoord, 7 km ten noord westen van Emmen. We telen pootaardappelen voor Averis, frites aardappelen, zetmeelaardappelen, suikerbieten, gerst en mais. Veel van ons areaal wordt geteeld bij veehouders in de buurt die dan weer voedergewassen bij ons telen. Er gaat veel over en weer aan mineralen, grondstoffen, bewerkingen en kennis. Zo vormen wij op de Drentsche manier mooie kringlopen. Daar krijg ik energie van maar het houd me ook enorm bezig. Top producten in een rijk landschap maar.. past dit systeem op de weg naar de toekomst? Verder houd ik mij bezig met Royal Cosun als lid van de board. Een coöperatie van suikerbietentelers als verlengstuk van het bedrijf die via bieten, aardappelen, cichorei en reststromen ook diep geworteld is in de Noord Nederlandse landbouw. Zowel op mijn bedrijf als bij Cosun wordt het bestaansrecht voor de toekomst gevormd in de huidige tijd.

Thom Miedema – “Natuur-inclusief is inclusief landbouw”
Mijn naam is Thom Miedema. Ik ben melkveehouder in Blessum een klein plaatsje onder de rook van Leeuwarden. Hier woon ik samen met mijn gezin en werk ik samen met mijn neef in een prachtig weidevogelgebied. Wij proberen de bedrijfsvoering natuur inclusief te laten zijn. Wat ik belangrijk vindt in de ontwikkelagenda is dat er bij alle plannen die gemaakt worden de praktische toepasbaarheid op het boerenbedrijf getoetst wordt. Op ons bedrijf proberen we graag zaken uit en hebben we goede contacten met het agrarisch onderwijs.
Samen met de deelnemers in het katalysatorteam en het begeleidend team denk ik dat we iets kunnen toevoegen aan de ontwikkeling van de landbouw in Noord Nederland.

Agnes de Boer – “Don’t dream your life, live your dreams”
Mijn naam is Agnes de Boer. Samen met mijn moeder en mijn vriend run ik een biologisch melkveebedrijf in Leens. Wij passen robot melken toe in combinatie met met dag en nacht stripweiden. Het is mijn passie om onze boerderij zo te runnen dat we samenwerken met de natuur, dat we voldoen aan de kwaliteitsdoelen van 2030-2050 en dat dit geheel financieel duurzaam is en aan de maatschappelijke eisen tegemoet komt. Ik ben goed in het creëren van mogelijkheden en ik krijg energie van uitdagingen aangaan. Met name als die uitdagingen over toekomstgerichte duurzame landbouw gaan. Daarom zit ik in het katalysatorteam en probeer ik openingen te maken waaruit we samen op een positieve manier de landbouw kunnen laten voldoen aan het kwaliteitsbeeld van 2030-2050.

Annechien ten Have – “Pluk de dag en tel je zegeningen”
Ik heb samen met mijn man Menno en zoon Detmer een boerderij met varkens, akkerbouw en biogas. Wij zijn de enige boerderij in Nederland met twee sterren van het Beter Leven Keurmerk Varkens. Onze producten verkopen we aan Albert Heijn, DekaMarkt en aan de worstenmakers Brandt en Levie. Ik heb in 2014 heb Nuffield Scholarship gedaan en ben nu al een paar jaar voorzitter van Nuffield Nederland en lid van de board van Nuffield International. Ik ben ook nog raadslid voor de Raad van Dieraangelegenheden en ik heb een breed netwerk zowel nationaal als internationaal. Trekken aan een dood paard doe ik niet. Ik houd ervan om lol in mijn werk te hebben en werk graag met mensen die dat ook hebben.

Wouter Schep– “Samen kom je met vertrouwen en positieve energie zoveel verder”
Ik ben Wouter Schep; echtgenoot, en vader van twee kinderen. We hebben een melkveehouderij bij Holwierde. Weidevogelbeheer, warmteterugwinning, mestkoeling en windenergie (windmolen) maken onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Daarnaast ben ik voorzitter van het agrarisch natuur- en landschapscollectief Midden Groningen (CMG). In Noord Nederland hebben we echt een goede kans om de landbouw perspectiefvol verder te brengen, ondanks de uitdagingen die er zeker liggen. De vernieuwingskracht is in de sector en haar periferie aanwezig. Samen met de overheid moeten we naar een model waar die kracht de ruimte krijgt. We moeten daarbij naar een integrale gebiedsgerichte aanpak, en van middel- naar doelvoorschriften. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.

Geertje Enting – “De landbouw verdient een eerlijke zoektocht naar een passend en wenkend perspectief!”
Ik ben Geertje Enting,  melkveehouder en akkerbouwer in het Drentsche Aa gebied, een gebied waar veel samen komt qua landbouw, natuur en landschap.  Hoe zorg je in zo’n gebied dat altijd onder een vergrootglas ligt voor een duurzaam economisch perspectief voor de landbouw? Dat is mijn leefomgeving,  waar ik  leef, werk, geniet en ontspan. Ik zet mij graag in voor het verbinden en verknopen van  plannen die slechts een facet van het totale systeem be- en veroordelen. Als het dan lukt om verschillende partijen samen te brengen en begrip op te brengen voor elkaar, dan geeft dat energie, want dan komen we ergens. En daarbij ben ik best volhardend als ik het gevoel heb dat hetgeen ik vast heb gepakt er toe doet. ‘Nooit  löslaoten’, zeggen we dan in Drenthe.  Op dit moment heeft de gemengde bedrijfsvoering zoals die al eeuwen voorkomt op het Drents Plateau het heel moeilijk in allerlei wet- en regelgeving.  Daar heb ik me dan ook flink in vastgebeten, omdat ik van mening ben dat we bij een zorgvuldig bodembeheer in de basis een heel duurzaam bouwplan hebben.

Siebe-Klaas Bokma – “Door de kracht van de natuur te erkennen, krijg je een dynamisch bedrijf”
Ik ben Siebe Klaas Bokma, samen met mijn vrouw en 3 kinderen woon ik op een eiland van Staatsbosbeheer. Hier runnen wij een biodynamisch melkveebedrijf. Onze bedrijfsvoering staat in het teken van de weidevogels. Voordat ik boer werd, werkte ik 10 jaar bij Staatsbosbeheer. Ik heb dan ook geen agrarische opleiding gevolgd maar ik heb bos en natuurbeheer gedaan op Van Hall Larenstein in Velp. Dit helpt mij om als boer andere keuzes te maken en dat is ook mijn bijdrage in het katalysatorteam. Verder kan ik enorm genieten van de rijkdom aan soorten van flora en fauna op ons eiland. Ik probeer als boer dicht bij de natuur te blijven, en zo min mogelijk in te grijpen. Onze koeien houden de horens.

Jan Pieter van Tilburg – “Door de vooruitgang te meten, laat je het zien”
Mijn naam is Jan Pieter van Tilburg, samen met mij vrouw en 3 kinderen hebben we een melkveehouderij bedrijf in Hellum. Ons bedrijf vooruit helpen in het optimaliseren van de eigen kringlopen daar geniet ik van. Minder afhankelijk worden van leveranciers en steeds meer nodig zijn voor onze samenleving maakt je bedrijf toekomstbestendiger. Als voorbeeld kun je dan denken aan eigen krachtvoerteelt en stroom opwekken. Dit is niet het enige, we vernieuwen constant en dit uitdragen zodat anderen dit ook in overweging nemen maakt mijn dag weer goed. Wat het leuke is aan ondernemen/pionieren is iets doen waar een ander niet aan denkt en zien dat er navolging van komt. Een voorhoede gevecht is leuker dan alles opgelegd te krijgen. Op meerdere vlakken bezig zijn maakt de keuze niet makkelijker, maar dan vallen de puzzelstukken in elkaar.

Romke Sijtsma – “Kennis is de sleutel, enthousiast en leergierig”
Ik ben Romke Sijtsma, samen met mijn ouders hebben wij een akkerbouwbedrijf in Pingjum. Wij telen pootaardappelen (voor HZPC en Europlant), uien, tarwe en suikerbieten. Wij ruilen met melkveehouders in de buurt voor aardappelland, zij hebben dan gras of mais bij ons. Binnen ons bedrijf vind ik het leuk om bedrijfsprocessen te optimaliseren en te verduurzamen, daar word ik enthousiast van. Verder heb ik een bedrijfje dat producten van de boer rechtstreeks levert aan de consument (momenteel door drukte en het leerproces op het akkerbouwbedrijf is dat even naar de achtergrond geschoven). Daarnaast doe ik de opleiding Tuinbouw en akkerbouw bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Samen met het katalysatorteam werken aan de toekomstige landbouw, daar krijg ik energie van.

Anita Jongman – “Ik krijg spijt van dingen die ik niet heb gedaan!”
In het mooie Leens, boven in Groningen, heb ik samen met mijn dochter Agnes de Boer en haar vriend Klaas Jan Mulder een prachtig biologisch melkveebedrijf. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de natuur in ons bedrijf thuishoort. Naast boerin, ben ik ook coach voor agrarische gezinnen rondom communicatie, bedrijfsovername en mediation.
Ik ben iemand van ‘verander de wereld en begin bij jezelf’. Ik wacht liever niet op de politiek om veranderingen doorgevoerd te krijgen. Laten we zelf het roer in handen nemen en onze stip op de horizon neerzetten! Daar waar wij naar toe willen. Zowel als boerin en als burger. Ik denk dat dat mijn kracht is voor het katalysatorteam. Ik hou van uitdagingen en het mag ook best ingewikkeld zijn. Anders was het al lang ontdekt.

Detmer Wage – “Het boert makkelijker en leuker met een beetje humus”
Mijn naam is Detmer Wage. Ik heb een akkerbouwbedrijf in Wedde (Groningen) waar ik zetmeelaardappelen en bieten verbouw. Deze gewassen vul ik aan met veel granen. Oorspronkelijk was ik meer gericht op precisielandbouw, mede vanwege mijn deeltijdbaan in de automatisering destijds. Later kwam ik in aanraking met bodembiologie en dat heeft mijn bedrijfsvoering veranderd. Nu werkt het bodemleven voor mij en werk ik om het bodemleven verder te stimuleren. Dit doe ik door de meeste kunstmest achterwege te laten.
Bestuurlijk ben ik actief binnen LTO akkerbouw en ben o.a. bestuurslid bij de VVB. Binnen NISCOO wil ik proberen om de bekendheid binnen de akkerbouw vooral in het Groningse/Drenthe te vergroten

Pieter van der Valk – “Het geeft meer energie om ergens voor vechten, dan ergens tegen te vechten”
Mijn naam is Pieter van der Valk. Samen met mijn vader combineren we een melkveebedrijf met de verhuur van appartementen op twee verschillende locaties in Workum en Ferwoude. Ik geloof dat de verbeeldingskracht en creativiteit van ondernemers in de landbouw de basis vormen om invulling te geven aan die opgaves. Daarbij geeft de energie en daadkracht van de sector mij het vertrouwen dat we dit gaan realiseren. Daarbij geldt dat elk goed idee, klein of groot, kan uitgroeien tot een project of innovatie met impact. Graag lever ik een bescheiden bijdrage om deze ideeën verder te brengen en op te tillen.

Romke
Wordt pionier

Meld je nu aan voor een gesprek over kennis en kennissen.

"*" geeft vereiste velden aan