Intentieovereenkomst Boer(en)Perspectief in alle drie de noordelijke provincies getekend

Boer(en)Perspectief (BP)

De Nederlandse landbouw staat voor grote uitdagingen. Op nationaal en Europees niveau moeten de komende jaren allerlei doelen op het gebied van stikstof, water, klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn en -gezondheid gerealiseerd worden. 

Elke boer maakt individuele keuzes voor zijn bedrijf voor de toekomst. Dit beseffen, ervaren, laten indalen, tot inzichten én keuzes komen is een lastig proces. Begeleiding kan boeren helpen bij de uitdagingen waar ze voor staan. `Dat moet dan wel vanuit een plek komen waar vertrouwen in bestaat. Langjarige trajecten zijn nodig om boeren bij te staan in de vaak ingrijpende keuzes die moeten worden gemaakt. Ongeacht of bedrijven uiteindelijk stoppen, verplaatsen, of toewerken naar een meer extensieve bedrijfsvoering of juist naar technologische innovaties. Naast technische en financiële veranderingen is het maken van keuzes voor de toekomst ook allereerst een sociaal en psychologisch proces. Het idee van BP is: elke boer in Nederland vindt individuele begeleiding en inspiratie als hij daar behoefte aan heeft.

Het is de bedoeling om tot een landelijk dekkend netwerk van knooppunten te komen, in elke provincie minimaal één. Elk regionaal knooppunt staat op zichzelf, als samenwerkingsverband of als aparte juridische entiteit. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) stelt financiële middelen beschikbaar voor het houden van een beperkt aantal pilots in het land. Daartoe is opgeroepen om uiterlijk op 26 april jongstleden een door twee partijen (aparte rechtspersonen) ondertekende intentieovereenkomst in te dienen bij LVVN. Dat is in het Noorden in alle drie provincies gedaan door organisaties van Boer & Natuur (3 van 7 landelijke initiatieven). Bert Wassink was namens de AgroAgenda Noord Nederland de kartrekker om tot de noordelijke intentieovereenkomst te komen. De drie noordelijke initiatieven krijgen nu gelegenheid om vóór 1 augustus een subsidieaanvraag in te dienen bij LVVN om voor een periode van twee jaren een pilot te kunnen financieren.

Romke
Wordt pionier

Meld je nu aan voor een gesprek over kennis en kennissen.

"*" geeft vereiste velden aan